Публикације наставника и сарадника Филозофског факултета

Collections in this community

Recent Submissions

 • Посесивни беспредлошки генитив у Нечистој крви Борисава Станковића и његови француски еквиваленти 

  Станковић, Станислав Р.; Станковић, Селена (Филозофски факултет Нови Сад, 2018)
  На материјалу из романа Нечиста крв Борисава Станковића у раду се разматра употреба посесивнога беспредлошког генитива у служби неконгруентног атрибута. Реч је о конструкцији која у српском језику представља учестали ...
 • Општествено-културните врски на Македонците со Србија од крајот на 17 до средината на 20 век 

  Станковић, Станислав Р. (Филозофски факултет Косовска Митровица, 2018)
  Уз кратак осврт на средњовековне српско-македонске културне и историј- ске везе, у раду се подробније говори о магистралнијим друштвено-кул- турним везама Македонаца са Србијом у раздобљу од краја 17. до средине 20. ...
 • Веселинка Т. 

  Лаброска, Веселинка Т.; Станковић, Станислав Р. (Филозофски факултет Ниш, 2018)
  Предмет на анализа во овој труд се именките со субјективна оценка кои се употребуваат кај македонските говорители во јужен Банат. Анали-зата се базира на материјал собран во населените места Јабука, Качарево и Пландиште. ...
 • За контрастивната анализа. Општ осврт 

  Станковић, Станислав Р. (Филозофски факултет Косовска Митровица, 2021)
  Во овој труд се говори за поимот, развојот, местото и полето на деј- ствување на контрастивната анализа во рамките на пошироката ја- зична дисциплина ― контрастивната лингвистика. Одделно се збору- ва за трите периоди ...
 • Sense of Family Coherence in Parents of (Sub) Optimally Developing Children 

  Minić, Jelena Lj.; Pavićević, Miljana S.; Jaredić, Biljana N.; Stanojević, Dragana Z.; Šoškić, Radoje V. (2022)
  The theoretical basis of the paper is Aron Antonovsky’s salutogenetic model of health, which is based on the salutogenic orientation and the sense of coherence understood as the central concept and the most important resource. ...
 • Диджитализация культурно-исторического наследия и его роль в глобальном образовании современного общества 

  Станоевич, Саша Д. (Ростов-на-Дону: Южный Федеральный Университет, 2019)
  Источники разнообразного содержания, которые могутподвергаться цифровому преобразованию и впоследствии публиковаться винтернете, а также находиться в открытом доступе для всех современныхтехнологических устройств, сегодня ...
 • Оцифровка архивного материала в Сербии 

  Марсенич, Милош М.; Элезович, Далибор М.; Станоевич, Саша Д. (Петрозаводск: Международный центр научного партнерства „Новая наука“, 2020)
  Статья посвящена новым технологиям и оцифровке архивных материалов в Сербии. Задача архивов -защитить и сохранить архивные материалы для будущих поколений. Хранение документов на бумажной основе больше ...
 • Појам и значај вербалне комуникације у предшколској педагошкој интеракцији 

  Андрић, Александра М.; Добрић, Тамара М.; Ковачевић, Наташа С. (Висока школа за васпитаче струковних студија, 2020)
  Комуникација има централно место и улогу у човековом животу, јер представља основ социјализације, интеграције и укључивања у друштво сваког појединца. Појам комуникације је данас у све чешћој употреби, управо због тога ...
 • Адаптација деце на предшколску установу 

  Добрић, Тамара М.; Компировић, Татјана П.; Кузмановић, Марија Р. (Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019)
  Полазак у вртић и одвајање од породице представља велики изазов за мало дете. Често је ово одвајање од родитеља трауматична ситуација колико за дете, толико и за родитеље, јер је испуњено страхом од одвајања и напорима ...
 • Значај и улога васпитача у идентификацији и подстицању даровитости код деце у предшколском периоду 

  Арсић, Звездан М.; Радојевић, Татјана С. (Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019)
  Даровита деца која у себи имају изузетне потенцијале и од којих се, с правом, очекује, да у будућности предводе друштвену и интелектуалну елиту у разним областима људске делатности (наука, култура, уметност, спорт, ...
 • Teacher’s Communicative Competence 

  Radojević, Tatjana S.; Arsić, Zvezdan M.; Kompirović, Tatjana P. (Medwell Journals, 2019)
  This study focuses on determining the self-assessment and assessment of the development of the communicative competencies of teachers. Since, teacher’s communicative competence is an insufficiently investigated research ...
 • Значај комуникације и комуникацијске компетентности васпитача за успешан васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста 

  Радојевић, Татјана С.; Арсић, Звездан М.; Компировић, Татјана П. (Висока школа за васпитаче струковних студија, 2020)
  У раду се разматрају најбитнија обележја комуникационог процеса, тј. шта је то што омогућава да васпитач комуницира са васпитаником на успешан начин. Резултат успешног рада васпитача зависи од његове комуникацијске ...
 • Prediction of social well-being on the basis of value orientations of students of different professional direction 

  Keljanović, Anđela D. (Beograd: Filozofski fakultet, 2018)
  The aim of the research was to determine whether there is a possibility of prediction of well-being based on value orientations of students of different professional orientations. In addition, we wanted to examine the ...
 • „Парадигматички путеви ка земљи живих Аве Јустина Поповића кроз подвиг раскривања човековог саморазумевања 

  Петровић, Александар М. (Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду, Православни богословски факултет Универзитета у Београду – Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 2020)
  Путеви богопознања Аве Јустина Поповића припремљени су изграђеном егзистенцијалистичко-персоналном и феноменолошком методом, са којом се упуштао у тумачење великог хришћанског предања. Утемељио ју је у духу реактуализације ...
 • Српска православна црква као комуникациони агенс 

  Парлић-Божовић, Јасна Љ.; Божовић, Драгана (Филозофски факултет Ниш, 2018)
  Од самог рођења, религија има важну функцију у животу сваког човека. У зависности од културе, религијске норме и вредности различито су интерпретиране и усађиване кроз процесе социјализације припадницима једног друштва. Кроз ...
 • Положај ученица у школи Рудолфа Штајнера као могући сегмент у ери глобализације 

  Парлић-Божовић, Јасна Љ. (Филозофски факултет Косовска Митровица, 2018)
  Феномен педагогије и школе Рудолфа Штајнера јавља се с краја XIX и почетком XX века као реформски правац у Европи. Издваја се из мноштва других реформских праваца, као што су: век детета Елен Кеј, експериментална педагогија, ...
 • Развој дидактичког схватања 

  Арсић, Звездан М.; Банђур, Вељко Р. (Филозофски факултет Косовска Митровица, 2019)
  Појам дидактике различито је одређиван у периоду њеног интензивног развоја, а то је условило да се различито одређује и њен предмет. Из тог разлога, главна пажња у раду усмерена је на развој дидактичког схватања од првих ...
 • Портрети Саве Текелије и његове породице 

  Тубић, Дејан М. (Центар за митолошке студије Србије, 2020)
  Током XVIII века српска уметност у оквирима Хабзбур шке монархије доживљава велико отварање према западноевропс кој култури. Нови уметнички садржаји у оквирима српске културе иницирани су утицајима који су долазили из ...
 • Идеолошка природа медија на примеру видеогифа 

  Братина, Борис Р.; Братина, Оксана А. (Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, 2018)
  Медијска слика – слика посредована медијским средствима – у одређеној мери уобличава појединачни и групни идентитет. Ван сваке реалне сумње, медији су техничка средства која преносе идеолошке конструкте власти. Видео‐ гиф ...
 • Шекспир у виђењу Владете Јеротића 

  Анрејевић, Ана М. (Педагошки факултет у Врању, 2020)
  Увек савремена и етичко-естетички богата дела Вилијама Шекспира била су инспиративна и за нашег прослављеног академика, психијатра, религиозног мислиоца и књижевника Владету Јеротића да на њиховим примерима дискутује о ...

More